... ازكنار درختان خيــــــــس مي گذرد

گوش كن .. وزش ظلمت را مي شنوي؟

- سلام ...
- سلام ...

خيـــال
Tuesday, April 24, 2012

گاهی تصمیم به قدری واضح و شفافه که می ترسی و دوباره رو برمیگردونی به سمت سرگردونی.

و تصمیم به این سادگی و بزرگی رو تنها می زاری و پشت می کنی و باز حیرون می کنی خودتو.

به همین سادگی که سالهای سال روو هدر می دی.
.....................................................................

Home